1- شهریه ثبت نام دوره های آموزشی باید به نام شخص متقاضی دوره به حساب سپرده متمرکز شرکت کنترل انرژی پاسارگاد یا مدیرعامل شرکت واریز گردد:

توضیحات: واریز و اصل فیش تحویل مسئول ثبت نام گردد. پرداخت نقدی به هر عنوان غیر قانونی و غیر قابل پیگیری می باشد.

2- محل برگزاری دوره های آموزشی بسته به تعداد متقاضیان می باشد.

3- همراه داشتن کارت ملی در تمامی جلسات الزامی است.

4- حضور دانش پژوه در کلاس قبل از حضور استاد الزامی است.

5- رعایت پوشش مناسب برای کلیه فراگیران در محیط برگزاری دوره های آموزشی الزامی است

6- استفاده از تلفن همراه و استعمال دخانیات در محیط آموزشی ممنوع می باشد.

7- همراه داشتن لپ تاپ برای دانش پژوهان در کلاسهای دوره ضروری است.

8- روز و ساعت کلاس آموزشی بعد از شروع دوره به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.

9- دانش پژوه موظف به حضور مرتب در کلاس ها طبق برنامه تعیین شده از سوی مرکز آموزش می باشد. غیبت فراگیر در یکی از موارد ذیل موجب محروم شدن وی از دریافت گواهینامه پایان دوره خواهد شد:

الف- غیبت غیر موجه بیش از یک پنجم کل ساعات دوره.

ب- افزایش مجموع غیبت های موجه و غیر موجه از یک سوم کل ساعات دوره.

تبصره: تشخیص غیر موجه و موجه بودن غیبت فراگیر به عهده مرکز آموزش می باشد.

10- اعطاء گواهی پایان دوره منوط به تسویه حساب کامل، تحویل کارت عضویت و کسب امتیازات لازم می باشد.

11- حداقل نمره قبولی برای صدور گواهی پایان دوره 12 از 20 یا 60 از 100 می باشد

12- صدور هر گونه گواهی، حداکثر تا یکسال پس از اتمام دوره امکانپذیر می باشد.کلیه مدارک و مستندات مربوطه پس از مدت مذکور معدوم خواهد شد.

13- کلاس در صورت به حد نصاب رسیدن دوره برگزار می گردد. در غیر این صورت کل شهریه به داوطلب مسترد خواهد شد.

14- شرایط و نحوه بازپرداخت شهریه به علت انصراف از دوره آموزشی:

الف- متقاضی انصراف از دوره لازم است فرم انصراف از دوره را از وب سایت دریافت و تکمیل نماید.

ب- میزان استرداد شهریه مطابق جدول ذیل خواهد بود:

زمان انصرافاسترداد شهریه
24ساعت قبل از تشکیل کلاس۹۰٪
همزمان با تشکیل کلاس و عدم شرکت دانش پژوه در جلسه ای از کلاس۶۰٪
پس از تشکیل یک جلسه و عدم شرکت دانش پژوه در جلسه ای در کلاس۴۰٪
پس از تشکیل جلسه دوم و عدم شرکت دانش پژوه در جلسه ای در کلاسبه هیچ وجه مسترد نمی گرد.د

ج- چک بازپرداخت شهریه منحصراً در وجه متقاضی دوره صادر و در محل برگزاری دوره و در قبال رسید تحویل نامبرده خواهد شد.

د- جهت دریافت چک استرداد شهریه ارائه کارت شناسایی معتبر( شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی) به همراه حضور فرد الزامی است.